Obowiązek informacyjny

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

KLAUZULA OBOWIĄZKU INFORMACYJNEGO

Szanując podstawowe prawo każdego człowieka do zachowania prywatności, przywiązujemy dużą wagę do zapewnienia poufności i ochrony przetwarzanych danych osobowych oraz dokładamy wszelkich starań, aby przetwarzanie tych danych odbywało się zgodnie z przepisami prawa, a także poszanowaniem podstawowych praw
i wolności osób, których dane dotyczą. W związku z powyższym oraz zapewnieniem właściwego procesu przetwarzania danych osobowych, zgodnie z przepisami art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L.2016.119.1), zwanym dalej „RODO”, przedstawiamy niniejszą klauzulę obowiązku informacyjnego, która zawiera istotne informacje na temat przetwarzania danych osobowych.

1. Administrator danych osobowych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Pharmapoint S.A. z siedzibą w Łodzi (91-342), przy ul. Zbąszyńskiej 3, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000368567, NIP: 779-238-40-07, REGON: 301582667. Z Administratorem można skontaktować się za pośrednictwem danych korespondencyjnych, bądź mailowo na adres: info@pharmapoint.pl

2. Inspektor Ochrony Danych

Administrator, w celu należytej ochrony danych osobowych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować za pośrednictwem adresu e-mail: iod@pharmapoint.pl

3. Odbiorcy danych osobowych

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty współpracujące w  zakresie realizowanych umów i działalności Administratora – na mocy zawartych stosownych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych i przy zapewnieniu odpowiednich środków zabezpieczających dane osobowe oraz podmioty, którym Administrator ma obowiązek przekazać dane na gruncie obowiązujących przepisów prawa. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być także podmioty świadczące usługi płatności on-line i firmy kurierskie.

4. Prawo wniesienia skargi do Organu Nadzorczego

Posiada Pani/Pan prawo w każdym momencie do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie https://uodo.gov.pl/pl/83/155

5. Prawa osób, których dane dotyczą

Posiada Pani/Pan prawo żądania dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu, a także prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie swoich danych w dowolnym momencie, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie danych osobowych.

6. Informacja o przekazywaniu danych do państwa trzeciego

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego, czy też organizacji międzynarodowej.

7. Informacja o profilowaniu

Pani/Pana dane nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

8. Zakres, cel oraz podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

W zakresie rekrutacji

 • Jeżeli jest Pani/Pan kandydatem do pracy, to Pani/Pana dane osobowe przetwarzamy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a), b) c) RODO – Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy oraz art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – ustalenie, dochodzenie lub obrona przed ewentualnymi roszczeniami pomiędzy Panią/Panem, a Administratorem.
 • Celem przetwarzania danych jest wyłonienie spośród kandydatów do pracy osoby, która możliwie najdokładniej spełni oczekiwania Administratora wobec przyszłego pracownika.
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzamy przez okres 3 miesięcy od momentu zakończenia procesu rekrutacyjnego. W przypadku udzielenia zgody na przyszłe procesy rekrutacyjne, dokumenty aplikacyjne będą przechowywane przez okres nie dłuższy, niż 12 miesięcy lub do momentu wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych, czy też zgłoszenia skutecznego sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

W zakresie współpracy z Kontrahentami

 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzamy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) i f) RODO – kontakt w sprawie zawarcia umowy oraz jej wykonania, a także ustalenie, dochodzenie i obrana wzajemnych roszczeń, w przypadku ich wystąpienia. W zakresie rozpatrzenia zgłoszeń reklamacyjnych, przetwarzanie danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) i c) RODO – Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. W zakresie windykacji, przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – działania zmierzające do odzyskania należności.
 • Celem przetwarzania danych osobowych są działania związane z dążeniem do zawarcia oraz realizacją umów z dostawcami, klientami i późniejszą ich realizacją.
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzamy przez okres 5 lat – licząc od roku następnego, po roku wygaśnięcia umowy na podstawie art. 74 ust. 2 pkt. 4 Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości. W przypadku reklamacji, przez okres 1 roku – po terminie upływu rękojmi lub rozliczeniu reklamacji, zgodnie z art. 74 ust.2 pkt. 6 Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U.2019.351 t.j.).

W zakresie potencjalnych kontrahentów

 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzamy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.
 • Celem przetwarzania danych osobowych jest nawiązanie kontaktu zmierzające do nawiązania współpracy biznesowej, w tym tworzeniu sieci kontaktów w związku z prowadzoną działalnością.
 • Administrator pozyskał Pani/Pana dane osobowe ze źródeł ogólnodostępnych (m.in. stron www) lub od osób zatrudnionych/współpracujących z Panią/Panem.
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzamy przez okres niezbędny do realizacji w/w celu z systematyczną kontrolą ich dalszej przydatności.

W zakresie obsługi zapytań, kierowanych do Administratora

 • Jeżeli kieruje Pani/Pan do Administratora zapytanie za pośrednictwem poczty elektronicznej, Pani/Pana dane osobowe przetwarzamy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.
 • Celem przetwarzania danych jest udzielenie odpowiedzi na przesłane zapytanie.
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzamy przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie oraz przez okres i w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń.

W zakresie zgłaszania działań niepożądanych

 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzamy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO – Ustawa z dnia 5 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne oraz art. 9 ust. 2 lit. b) RODO.
 • Celem przetwarzania danych osobowych jest wypełnienie obowiązków prawnych ciążących na Administratorze.
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przez okres wynikający z obowiązujących przepisów prawa, a następnie usuwane.

W zakresie marketingu

 • W zakresie prowadzenia działań marketingowych produktów i usług własnych, przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) i f) RODO.
 • Celem przetwarzania danych jest budowanie marki oraz wysyłka informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzamy do czasu cofnięcia zgody lub zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, którego można dokonać za pośrednictwem adresu e-mail: info@pharmapoint.pl